Apteki    konsult x

Donorstvo x    Centr profil

 OMC med pomoch x KMC planovaya CMK plan gospital xx 

KMC planovaya tect

CMK plan gospital Arsenal Korona OMCKorona xron. zabol

KMC onkologiya   Kontagioznost x

Dist rabota  Rab mesta  bol list

  6  Korona organiz  Korona lek

 

Iz za rub 2  Karant 2  Prokudina

MZ RK gospitaliz  Vremtnnii polic  Prava pri covid 0