ВИДЕОРОЛИКИ 

1 bez vas  2 dvish bez opasn 

        Без вас не получится                   Движение без опасности 

4 prav poved na dor  5 pervaya pomoch  6 bezop det v avtomob 

7 prav poved v avtom  8 vohden pogoda  9 peshexod 

10 svet          3 shkola