1 iunya x
 
 P
 
 Znaki
Podder 

 vihodn neotloz z

Goryachaya lin x 
 
 Inform dlya pacientov x  Aktuaknaya inform z  COVID 19
 

disp1 

     zoj1
                                                                             Zabol kor 0  
   
Den pischevar 0
   1 Den bronx astma
kyr1     Den det 0 
   
 
 
Nedeli
 
 
 
 
 
 


Det telef doveriya

 

 

K7LtxzvVIk

 

 

 

 

 

Решаемвместе
Недовольны работой больницы?