P
 
 Znaki
Podder
 
 
Goryachaya lin x
 
 Inform dlya pacientov x  Aktuaknaya inform z  COVID 19
 

disp1 

     zoj1
gripp x   Zabol kor 0   
   
kl4     gip 0   
               
 Den SPID 0
 
    Spid polik 0 
  
   
 

                         

 
Nedeli

 

  
 Det telef doveriya

 

 

 

           Vidget probl

Решаемвместе
Недовольны работой больницы?
 
 

K7LtxzvVIk